De Wakkere Veurnaar - eerste editoriaal

2 jaar geleden   •   2 min lezen

Door Frans Declercq, Danny Bonte,

Het eerste redactioneel van de stadskrant De Wakkere Veurnaar. Een beetje zwaar op de hand, maar het waren andere tijden...

"Veurne heeft dan eindelijk toch zijn eigen streekkrant. Reeds geruime tijd leefde bij enkele mensen het idee... het resultaat heb je nu in handen. Waarschijnlijk stel je de vraag naar het waarom en het hoe van een Veurnse stadskrant. Loopt er misschien iets mis met onze nationale dagblad- en streek weekbladpers? Mij vinden alvast van wel.

Een krant heeft als taak zijn lezers te 'informeren' omtrent alles wat enigszins van belang is in onze samenleving. Men kan echter vaststellen dat deze informatieve opdracht steeds meer op de achtergrond verdrongen wordt. Doorblader even je weekblad, dan bemerk je al vlug dat de informatieve artikels steeds meer plaats moeten ruimen voor allerhande advertenties.

Nu is deze evolutie in de traditionele pers gemakkelijk te begrijpen. Een krant is immers een zuiver kommercieel produkt, waarbij alles in funktie van de opbrengst gezien wordt, U begrijpt dat de winstmogelijkheden stijgen naarmate het aantal advertenties die opgenomen worden. De informatie wordt er dan maar bijgenomen, het geheel moet immers toch noch een beetje aantrekkelijk blijven. Wat de inhoud van de aangeboden informatie betreft valt er ons inziens ook het een en ander te vertellen.

Het is bekend dat de pers steeds meer gekoncentreerd wordt in handen van enkele uitgeversmaatschappijen,die op hun beurt afhankelijk zijn van een of andere machtige kapitaalgroep. Denk maar eens aan het geval De Standaard. Wij vragen ons af in hoeverre de onafhankelijkheid en objektiviteit hierbij gewaarborgd blijft? Zal een krant het aandurven een artikel te publiceren dat indruist tegen de belangen van haar opdrachtgevers of tegen de belangen van een of ander adverteerder? Ook al is deze informatie juist en objektief?

Heel wat informatie wordt dan ook achtergehouden, verzwegen of verdraaid weergegeven. Daarenboven is de voorgeschotelde informatie ook nog voor een groot gedeelte enkel op sensatie belust of gewoonweg van derde rang. Tegenover deze situatie en tegenover de verminderde geloofwaardigheid van de traditionele pers ontstaan in geheel Vlaanderen de zogenaamde streek- of stadskranten. '
Veurne blijft niet ten achter!

De pas opgerichte Vzw. Streekkrant Veurne heeft de publikatie van een stadskrant voor het Veurne op zich genomen. De Wakkere Veurnaar  heeft de bedoeling de plaatselijke bevolking te informeren omtrent feiten en toestanden die stad en streek direkt aanbelangen.

Daarbij zullen wij speciaal onze aandacht besteden aan initiatieven en akties die groeien vanuit de plaatselijke bevolking zelf. De gefusioneerde dorpen wilien wij voldoende aan bod laten komen. En ook het gemeentebeleid willen wij van dichtbij volgen.

Dit zullen wij doen vanuit een krities en onpartijdig standpunt. Nij zijn immers niet gebonden aan een of andere politieke partij of strekking. Meteen is het voor jou duidelijker wat je nu in handen hebt, DE WAKKERE VEURNAAR WIL EEN BLAD ZIJN VAN EN VDDR DE PLAATSELIJHE BEVOLKING. Daarom is ook jou medewerking gewenst. Heb je interessante artikels, gegevens, tips of mededelingen dan zijn deze steeds welkom op ons sekretariaats- en kontaktadres Noordstraat 173 te Veurne.

De wakkere Veurnaar zal tot eind 1978 tweemaandelijks verschijnen. Van dan af hopen wij een maandelijkse uitgave te kunnen verzorgen. Een abonnement voor zes nummers kan je nemen door storting van 100 frank op rekeningnummer 001-0559353-30.

We rekenen alvast op je aktieve medewerking en steun."

Zeg het voort

Blijf lezen