De vzw WESP - een korte historie

2 jaar geleden   •   5 min lezen

Door Muzekot

Tekst van Johan Ghyselen in de WESP krant nummer 1 1976.  Een tweede kleinere bijdrage is van Mark en Guy.

"Bij enkele jongeren uit "Objectief '70" ontstond het idee om te starten met een vzw "Werkgroep voor Edukatieve en Sociale Planning". De statuten van de vzw verschenen in het Belgisch Staatsblad op 17 december 1970 (N.7202/7203). Doelstelling was "het bevorderen van het contact tussen de jongeren op basis van een actieve en kritische belangstelling in alle domeinen van het maatschappelijk leven" (art.3).

Onmiddellijk werd de noodzaak ingezien om over een ontmoetingslokaal te kunnen beschikken. Door een onderling (mondeling) akkoord met de Veurnse kunstschilder José Van Gucht kon de WESP de benedenverdieping van de "Drie Koningen", het oudste huis van Veurne, betrekken. Zo ontstond de privé-club ’tMuzekot in de Vleeshouwersstraat 23. Het werd een jongerenontmoetingscentrum met een maatschappijkritische functie. Dat het Muzekot voldeed en voldoet aan een behoefte bewijst wel het jaarlijks ledenaantal dat schommelt rond de 700. De inkomsten uit het café worden, zoals bepaald in de stichtingsakte van 13 november 1970, integraal toegewezen en besteed aan de werking van de vzw WESP.

Ter herinnering volgt hier een greep uit de aktiviteiten van het eerste werkingsjaar (1971). Er waren muzikale optredens van Willem Vermandere, Hugo Raspoet, Danny Laure, Alfred den Ouden ...; tentoonstellingen van Alfie Bostyn, Noël Duforet, Johan Spilliaert, José Van Gucht ...; filmvoor­stellingen (The War Game, I Compagni ...) en informatieavonden (geboorteregeling, censuur, Dolle Mina, Transcendente Meditatie ...). Het kinderateljee, een zware financiële last, werd zelfstandig in december 1971.

Het eerste werkingsjaar werd afgesloten met een schuldenlast van ongeveer 20.000 frank. Daarom werd een dossier ingediend bij het Veurns stadsbestuur tot subsidiëring van de vzw. Toen ons een niet-onvoorwaardelijke 1.000 frank werd toegewezen bedankte de WESP dan ook voor die aalmoes. Toen de schulden in 1972 de 30.000 frank bereikten werd een 'Poensoirée' georganiseerd waar Willem Vermandere, Jan De Wilde en Alfred den Ouden belangloos optraden ten voordele van de WESP. Die avond en een beter financieel beleid zorgden voor een batig saldo op het einde van 1972. Meteen waren ernstige financiële problemen voor altijd van de baan.

Het Muzekot was echter niet alleen eon ontmoetingscentrum, maar ook een aktiecentrum en vergaderlokaal voor allerlei progressieve organisaties. Zo was ons lokaal van levensbelang voor het scholierenkomitee dat de scholierenstrijd leidde tegen de legerhervormingsplannen 1 en 2 van Vanden Boeynants. Verder stelde de WESP haar vergaderruimte open voor de Kommunistische Jeugdbond / marxistisch-leninistisch (Kjb/ml) en het Komitee voor Solidariteit met de Indochinese Volkeren.

Belangrijk in 1972 waren "Leve het gewin, we stikken erin" van het Trojaanse Paard, een avond over dienstweigering, de film "La Hora de los Hornos", een galerijkrant en een ruchtmakende 11.11.11 aktie. Inderdaad, de WESP verspreidde, samen met de Jeugdclubs, de Kjb/ml en het Indochinakomitee, toon een uitlegpamflet en een alternatief: samen met de traditionele vignetten werd een brochure verkocht over de heldhaftige strijd van hot Vietnamese volk tegen het USA-imperialisme. De opbrengst van de brochure was volledig voor Vietnam. Die aktie veroorzaakte heel wat verontruste scheldartikels in de lokale rechtse pers.

In 1973 werd gestart met een beperkte buurtwerking in de wijk Nieuwstad. Na een lokaal optreden van Miek en Roel werd in geheel de wijk een enquête gedaan naar de specifieke wensen en grieven van de bevolking van de Nieuwstad. Na de verwerking van de enquête echter stelden de verantwoordelijken van deze WESP-werkgroep vast dat het onmogelijk was echt buurtwerk te verrichten wanneer men alleen in het weekend in Veurne is.

In dat zelfde jaar werd de uitleenbibliotheek verder uitgebouwd, wel moest vastgesteld worden dat de nummers van 'Sekstant' stelselmatig werden gestolen. Enkele aktiviteiten waren een avond met professor Kruithof over "leven wij in een demokratie", een avond over abortus met Willy Calewaert. Die aktiviteiten werden ingericht samen met het Vermeylenfonds. Verder waren er tentoonstellingen over het onderwijs in China en over het leger. Ook werd samen met de Jeugdclubs een week van de jeugd ingericht. In november 1973 onderging de WESP een verjonging: de laatste aktieve leden van het eerste uur geven de taken door aan anderen.

Zo komen we stilaan tot de periode die door de meeste Muzekotters het best gekend is: 1974 en 1975. Hoogtepunten van 1974 waren ongetwijfeld de film 'Pantserkruiser Potemkin' en het optreden van de Engelse groep 'Gasworks'. Andere aktiviteiten waren o.a. informatieavonden over milieuvervuiling en homofilie, de films 'La Tierra Prometida' en 'If'. Van belang voor de interne groep was het opstellen van een algemeen basisplatform in oktober 1974. Het jaar eindigde met een lokale betoging tegen de stijgende levensduurte (21 december) door Veurne.

Het jaar daarop (1975) kondigde zich aan als mogelijk het laatste levensjaar van de WESP. Inderdaad, de onzekerheden i.v.m. de nakende restauratie van ons lokaal en de ontmoedigende resultaten bij ’t zoeken naar een nieuw lokaal wogen zwaar op de zin voor initiatief van de meeste WESPen. Toch valt de balans nog gunstig uit: films zoals over Zuidelijk Afrika, I Compagni en October, het mee helpen inleggen van een bus voor de nationale ‘neen aan do dertig miljard’ betoging, een avond over kernenergie en een uitlegavond over radioaktiviteit door prof .Grogna.rd . Er waren optredens van John Lundström , Sound of Love en Vermandere. Er was theater met het Krea Labo Teater. En we waren ’t bijna vergeten: de oudejaarsfuif leverde genoeg op om eindelijk een deftiger pick-up en versterker te kopen.

Tot zover wat geweest is. De vraag is wat nu. Over de verhuismoeilijkheden handelt het hiernavolgende artikel van Guy. Daarom enkel dit: de WESP heeft nieuwe jonge mensen nodig, een soort derde generatie. Heb je creatieve ideeën, heb je interesse en wil je meewerken, dan ben je altijd welkom op onze vergaderingen. De WESP vergadert om de veertien dagen de zondagavond om 19 u. Alle progressieve ideeën zijn welkom .

(Johan)

Sluit het Muzekot?

Waarschijnlijk heb je ook al geruchten opgevangen over een eventuele sluiting van het Muzekot? Hier komt wat meer informatie daar­ omtrent. Sedert eind 1970 werd het lokaal ’tMuzekot gehuurd door de vzw WESP aan kunstschilder Van Gucht, dit via mondelinge overeenkomst on tegen de huurprijs van 1.000 fr. per maand. Dit is nog altijd zo, er is nooit een schriftelijk kontrakt opgemaakt.

In oktober jl. kreeg de WESP een aangetekende brief van Van Gucht waarin ons werd aangemaand om binnen de 15 dagen 'tMuzekot te verlaten. Na een gesprek met de eigenaar werd een uitstel verkregen tot begin 1976 en misschien tot april.

De reden voor die sluiting is do komende restauratie .Het is ech­ter nog niet zeker wanneer dit zal gebeuren, vermits gewacht wordt op klassering om de nodige financiële steun voor de werken te verkrijgen. Volgens sommige bronnen kan dat allemaal nog twee jaar aanslepen. Waarvoor men 't lokaal achteraf zal gebruiken is ons niet bekend. Het is duidelijk dat de WESP niet kan wachten tot ’t laatste mo­ment om een nieuw lokaal te vinden.

De verhuis zou dan immers overhaast moeten gebeuren en or zou tijdelijk geen Muzekot meer zijn. (en wanneer er geen huis wordt gevonden, misschien voorgoed). Daarom kun je ons helpen, we zoeken een huis dat aan volgende voorwaarden min of meer voldoet:

  • het moet in Veurne gelegen zijn (= centraal)
  • het moet kunnen ingericht worden d.w.z. met een voldoende grote ruimte dat als café kan dienst doen .
  • de huurprijs mag niet te hoog liggen (max.3.000 frank); eventueel hoger als we een bovenverdieping hebben om onder te verhuren.
    We vragen je dus mogelijke adressen, je medewerking bij het inrichten van een nieuw lokaal... Geef alle mogelijkheden door aan iemand van de WESP.

(Guy en Mark)

Zeg het voort

Blijf lezen